Produkt dnia
0811 Różany płyn micelarny, 150 ml
0811 Różany płyn micelarny, 150 ml
25,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Nowości
0811 Różany płyn micelarny, 150 ml
0811 Różany płyn micelarny, 150 ml
25,00 zł
szt.
0792 Nail Cleanser
0792 Nail Cleanser
18,00 zł
szt.
0793 Nail Prep
0793 Nail Prep
24,00 zł
szt.
0790 Ultrabond Primer
0790 Ultrabond Primer
25,00 zł
szt.
0746 Pink Ribbon
0746 Pink Ribbon
41,00 zł
szt.
0745 Delicate Violet
0745 Delicate Violet
41,00 zł
szt.
0744 Golden Sparkles
0744 Golden Sparkles
41,00 zł
szt.
0743 Silver Sparkles
0743 Silver Sparkles
41,00 zł
szt.
Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego Sophin Cosmetics

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego Umów sprzedaży Produktów. Sklep internetowy jest prowadzony przez CosmeticsNail Art Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Chopina 27/11, NIP 5342539779, REGON 366619658, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000664327, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: sklep@sophin-cosmetics.pl i jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sklep.sophin-cosmetics.pl
 2. Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy: CosmeticsNail Art Sp. z o. o., ul. Chopina 27/11, 05–800 Pruszków

2) adres poczty elektronicznej: ...........................

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 796 316 200

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wskazane niżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Dzień roboczy – oznacza jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego.

3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

4) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5) Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

6) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem:                             www.sklep.sophin-cosmetics.pl

7) Sprzedawca – CosmeticsNail Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, adres siedziby i adres do doręczeń: CosmeticsNail Art Sp. z o. o., ul. Chopina 27/11, 05 - 800 Pruszków, NIP 5342539779, REGON 3666619658, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000545906, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: sklep@cosmeticsnail.com.pl, będący jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego.

8) Umowa sprzedaży – umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

9) Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu internetowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych.

1) Posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) Dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej;

3) Posiadanie przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Google Chrome 39, Internet Explorer 11, Firefox 34, z włączeniem w przeglądarce możliwości zapisów plików cookie oraz obsługi Javascript;

4) Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli;

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również zgodnie z dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej innych podmiotów.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookie”, czyli małych plików tekstowo-numerycznych, które podczas korzystania ze Strony internetowej Sprzedawcy są zapisywane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia z urządzeniem, na którym zostały zapisane. Stosowanie „cookie” ma na celu głównie poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniu końcowym Klienta, ułatwienie Klientowi korzystania ze Strony internetowej oraz dostosowanie Strony internetowej do potrzeb i oczekiwań Klienta. Klient może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć „cookie” w swojej przeglądarce. W takim jednak przypadku może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.
 4. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez podmioty nieuprawnione. W związku z powyższym zaleca się, aby Klienci stosowali właściwe środki techniczne minimalizujące wskazane zagrożenia, w szczególności stosowali programy antywirusowe i programy chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 § 2. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klienta podane w procesie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez CosmeticsNail  Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chopina 27/11, 05 – 800  Pruszków, NIP 5342539779, REGON 366619658, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000545906, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, która jest administratorem danych osobowych.
 2. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak niepodanie określonych danych w procesie rejestracji i składania zamówienia może uniemożliwić wykonanie Umowy sprzedaży i zrealizowanie zamówienia.
 3. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swych danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania usunięcia, jak również do uzyskiwania informacji, czy i w jakim zakresie oraz w jakim celu są przetwarzane jego dane osobowe. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres pocztowy lub mailowy wskazany w niniejszym Regulaminie.

 § 3. Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym

 1. Sprzedawca świadczy w Sklepie internetowym na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne:

1) Konto Klienta

2) Formularz zamówienia

 1. Usługa elektroniczna Konto Klienta jest dostępna po dokonaniu rejestracji  i świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili rezygnacji z Konta poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy.
 2. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia jest nieodpłatna i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza.
 3. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego oraz składać zamówienia bez konieczności zakładania Konta Klienta.

 § 4. Składanie zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. Klient składający zamówienie w Sklepie internetowym wybiera Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do Zamówienia odbywa się przez wybór polecenia „do koszyka”. Po skompletowaniu Zamówienia Klient wskazuje sposób dostawy oraz sposób płatności oraz składa Zamówienie przez wysłanie Formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie internetowej Sklepu przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej wskazanej w pkt 4 powyżej oraz poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.

 § 5. Sposoby i terminy płatności za Produkt.

 1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujące sposoby płatności ceny i kosztów dostarczenia Produktu:

1) gotówką przy odbiorze zamówionego Produktu – Klient dokonuje płatności do rąk kuriera odbierając produkt dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej GEIS  (płatność za pobraniem) lub Klient płaci gotówką za produkt przy osobistym odbiorze towaru.

2) za pośrednictwem systemu PayPal.

 1. W razie płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu PayPal, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 48 godzin od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W razie wyboru przez Klienta płatności gotówką, Klient jest obowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki/towaru.

 § 6. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 3. Odbiór osobisty Produktu jest bezpłatny.
 4. Klient ma możliwość skorzystania z następujących sposobów dostaw lub odbioru Produktu:

a) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem,

b) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 1. w przypadku wyboru przesyłki kurierskiej Sklep Internetowy zobowiązuje się przekazać Produkt kurierowi w terminie 3 dni roboczych, przy czym początek biegu tego terminu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej za pobraniem Sklep internetowy zobowiązuje się przekazać Produkt kurierowi w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku odbioru osobistego i wyboru płatności gotówką przy odbiorze, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku odbioru osobistego i wyboru płatności za pośrednictwem system Pay Pal termin gotowości produktu do odbioru liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W obu przypadkach Sprzedawca dodatkowo poinformuje Klienta o gotowości Produktu do odbioru.
 4. Sprzedawca zgodnie z dyspozycją Klienta dołącza do zakupionego Produktu fakturę albo paragon fiskalny.

 § 7. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacje związane z Produktem oraz realizacją Umowy Sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ..................
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną. Reklamacja może być kierowana lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cosmeticsnail.com.pl
 4. W opisie reklamacji Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 5. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

 § 8. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 poniżej. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Przykładowy wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na przykład:

1) osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

2) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

3) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@cosmeticsnail.com.pl

 1. Konsument w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek ponieść następujące koszty:

1) jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2) konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

2) dla umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: CosmeticsNail Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chopina27/11, 05 – 800 Pruszków.

 § 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów

 1. Klient będący Konsumentem ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014, poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sprzedawcą.

2) Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

3) Klient może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacja Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl).

 § 10. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Regulamin oraz w siedzibie Sprzedawcy. Klient może w każdej chwili utrwalić treść niniejszego Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku, jak również pobranie ze Strony internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących konsumentami również przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest zmian organizacyjnych oraz zmian przepisów prawa. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu. Informacja ta będzie widoczna na Stronie co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, a ponadto:

1) w przypadku Umów sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą odnosić się do już złożonych zamówień i zawartych umów. Wszelkie zamówienia i umowy zawarte przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dniu zawarcia umowy, czy złożenia zamówienia.

2) w przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – Konto) Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym, nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych licząc od powiadomienia. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 02 marca  2017 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl